داکت پنل HPA – اچ پی آسیا 2 یونیت

  • ارتفاع: 1 یونیت
  • قابل استفاده: جهت ساماندهی کابل در پشت یا جلوی رک